PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
SZÉKELYUDVARHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

roro enen huhu

Informații

De aici se pot face rezervări de bonuri începând cu următoarea zi lucrătoare. Vă rugăm să alegeti ziua și intervalul orar.


Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Societatea PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
SZÉKELYUDVARHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA, în conformitate cu prevederile Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), prelucrează datele cu caracter personal ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod indirect.

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date a fost adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, prevederile lui fiind aplicabile începând cu data de 25 mai 2018.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
SZÉKELYUDVARHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a datelor cu caracter personal, pe care le prelucrează conform cadrului legal în vigoare.

DEFINIȚII IMPORTANTE

Prin "prelucrare"" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau făra utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin ,,date cu caracter personal’’ se înțeleg  informațiile privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ( ,,persoana vizată’’); orice persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

O ”persoană vizată” înseamnă orice persoană ale cărei date sunt colectate, reținute sau procesate.

SCOPUL COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul acestei colectări și prelucrări de date este de a imbunatați serviciile pe care le oferim. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
SZÉKELYUDVARHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA păstrează datele cu caracter personal numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
SZÉKELYUDVARHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice:

 1. 1. orice persoană care utilizează Sistemele Electronice de Dirijare si Ordonare
 2. 2. orice persoana care utilizează site-urile pe care sunt implementate Sisteme pentru progamarea online la ghișeu.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Dintre datele cu caracter personal  supuse prelucrării putem enumera: nume, prenume, CNP, seria și nr,CI/Pașaport, data si locul nașterii, cetățenia, semnătura, datele consemnate în actele de stare civilă, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație familială, situație militară, asigurări de sănătate și sociale, date bancare, accidente de muncă, datele consemnate în Curriculum vitae, situația medicală, informații cu privire la studiile efectuate, inclusiv note obținute pe parcursul studiilor.

PERIOADA DE STOCARE

În cazul datelor personale utilizate pentru emiterea bonurilor de ordine, informaţiile colectate sunt stocate în baza de date si se șterg in momentul in care se reia numerotarea bonurilor de la 1,

De obicei, acest lucru are loc în maxim 24 de ore de când bonul a fost emis sau persoana a fost chemată la ghișeu.

Informaţiile sunt şterse indiferent dacă v-aţi prezentat sau nu la ghişeu. Pur şi simplu, numărul bonului expiră.

În plus faţă de datele colectate prin aplicaţie serverul web poate colecta adresa Dumneavoastră IP în jurnalele sale. Aceste jurnale se rotesc automat zilnic şi sunt păstrate timp de maxim 7 zile.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene decât dacă acest lucru este strict necesar din punct de vedere al scopului colectării si doar cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificandu-vă atunci când este cazul.

ACCESUL LA DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI DESTINAȚIA ACESTOR DATE

Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
SZÉKELYUDVARHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA dedicat activităților care necesită acestor date. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

CONSECINȚELE NEFURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind implementării sistemelor noastre de ordonare. În cazul în care nu se dorește furnizarea informațiilor solicitate, societatea își rezervă dreptul de a refuza orice fel de colaborare, inclusiv de a nu emite bonuri de ordine.

SECURIZAREA DATELOR

Societatea asigură protecție și securitate adecvat privind protecția datelor personale, în vederea evitării distrugerii accidentale sau cu intenție, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform Regulamentului (UE) nr.679 din 27 aprilie 2016, persoana vizată are urmatoarele drepturi:

 1. 1. Dreptul de informare art.13
 2. 2. Dreptul de acces al persoanei vizate art.15
 3. 3. Dreptul de rectificare art.16
 4. 4. Dreptul la ștergerea datelor art.17
 5. 5. Dreptul la restricționarea prelucrării art.18
 6. 6. Dreptul la portabilitatea datelor art.20
 7. 7. Dreptul la opoziție art.21
 8. 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată art.22
 9. 9. Dreptul de a depune plângere in fața unei autorități de supraveghere (AutoritateaNațională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul Gen.Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, anspdcp@dataprotection.ro)

ŞTERGEREA VOLUNTARĂ A DATELOR PERSONALE

Aveţi posibilitatea de a solicita ştergerea informaţiilor furnizate înainte de a fi şterse automat, conform prevederilor legale.

Este posibil ca acest lucru va duce la anularea bonului, a rezervării.

Fiecare instituţie unde este implementat sistemul nostru de ticketing va rezolva aceste solicitări într-un mod propriu.